Điều khoản sử dụng

Bản quyền của thông tin có trong trang web này thuộc về molfix.com

(Sẽ được gọi là “Molfix” trong ngữ cảnh này) trừ khi được chỉ định khác.

Trang web Molfix, tất cả các nội dung và tài liệu được đăng tải trên đó đều được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu.

Tất cả các tài liệu, văn bản, bài báo, hình ảnh, tài liệu, ảnh, tranh, âm thanh, dấu hiệu và các sản phẩm trí tuệ khác trong nội dung của trang web bao gồm mã và phần mềm đều được bảo vệ theo quy định của pháp luật. Không tài liệu nào trên trang web này có thể được sao chép, thay đổi, tái sản xuất, tái xuất bản, tải lên máy tính khác hoặc phân phối mà không có sự cho phép bằng văn bản của Molfix.

Tất cả các loại văn bản, bài báo, hình ảnh, âm thanh và các tài liệu khác có trong trang web www.molfix.com có thể được sử dụng với điều kiện cung cấp thông tin tham khảo.

Tất cả người dùng truy cập trang web Molfix và sử dụng các dịch vụ có trên trang web Molfix được coi là đã đọc và chấp nhận Điều khoản sử dụng.